ประกันภัยออนไลน์

 • คำนวณเบี้ยประกันภัย
 • ข้อมูลของคุณ
 • สรุปการสั่งซื้อและชำระเงิน

ประกันภัย ประเภท 3

เป็นประกันภัยที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท เบี้ยประกันภัยจะถูกที่สุด โดยให้ความคุ้มครองแก่บุคคลภายนอกทั้งด้านความบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งทางเรามีผลิตภัณฑ์ให้ท่านได้เลือก

ความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครอง
(รถเก๋ง / รถปิคอัพ 4 ประตู)

วงเงินคุ้มครอง
(รถปิคอัพ 2 ประตู)

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
1,000,000.00
บาท/ครั้ง
1,000,000.00
บาท/ครั้ง
2. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยรวมผู้โดยสาร
500,000.00
บาท/คน
10,000,000.00
บาท/ครั้ง
500,000.00
บาท/คน
10,000,000.00
บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
1. ความเสียหายต่อรถยนต์
-
บาท/ครั้ง
-
บาท/ครั้ง

1.1) ความเสียหายส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด

-
บาท/ครั้ง
-
บาท/ครั้ง
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
-
บาท
-
บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล

1.1) ผู้ขับขี่ 1 คน
50,000.00
บาท/คน
50,000.00
บาท/คน
1.2) ผู้โดยสาร
50,000.00
บาท/คน (4คน)
50,000.00
บาท/คน (2คน)

2. ค่ารักษาพยาบาล ของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

50,000.00
บาท/คน (5คน)
50,000.00
บาท/คน (3คน)

3. ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

200,000.00
บาท/ครั้ง
200,000.00
บาท/ครั้ง

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์)

1,854.31

บาท

2,532.69

บาท

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • รถเก๋งรหัส 110 ลักษณะการใช้งานส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
 • รถปิคอัพรหัส 320 ลักษณะการใช้งานเพื่อการพาณิชย์บรรทุกในกิจการของตัวเอง ส่งของตัวเอง ไม่รวมถึงรถกลุ่มจะพิจารณาความเสี่ยงของธุรกิจนั้นๆ ประกอบการเสนอเบี้ย
 • ยกเว้นรถที่ใช้บรรทุกและขนส่งสินค้าที่มีความเสียงภัยสูง เช่น การบรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ส

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง (เฉพาะประเทศไทย)
 • การใช้รถยนต์ในทางผิดกฏหมาย เช่น ใช้ในการปล้นทรัพย์
 • การใช้รถยนต์เพื่อการแข่งขันความเร็ว
 • การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับอนุญาต/ถูกตัดสิทธิ์/ใช้ใบอนุญาตในการขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
 • ผู้ขับขี่เป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ มีแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับขี่โดยบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ หรือโดยบุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรือโดยบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถหรืออยู่ระหว่างพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือ กรณีไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูกดำเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกล่าว